TR  |  EN

DERNEK TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TOPKAPI SARAYINI SEVENLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

    	İSTANBUL TOPKAPI SARAYINI SEVENLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
1. BÖLÜM- Kuruluş Hükümleri
Kuruluş

MADDE 1- Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amacı
doğrultusunda kamu yararına çalışmalar yapmak üzere 27 Temmuz 1966 tarihinde
“İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği” kurulmuştur.
İstanbul Topkapı Sarayı’nı Sevenler Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 1 Haziran 1968 tarih
ve 6/10297 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.
“Kamu Yararına Çalışan” İstanbul Topkapı Sarayı’nı Sevenler Derneği, aşağıdaki
maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
Merkez ve Şubeler
MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.
Amaç ve Çalışma Konuları
MADDE 3- Derneğin amacı “Topkapı Sarayı ve Osmanlı Saray Kültürünü tanıtmak, tüm
yapılarının ve eserlerinin korunması için çalışmak, iç ve dış turizmin gelişmesine yardım
etmek” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
3.1) Topkapı Sarayı’nın ve etkinliklerinin Dünya çapında benimsenmesine,
desteklenmesine ve bu maksatla kamuoyunun yönlendirilmesine çalışmak; toplumun
maddi ve manevi kaynaklarının eğitim, bakım ve koruma ile geliştirilmesi çalışmalarında
kullanılmasına olanak verecek girişimlerde bulunmak.
3.2) Topkapı Sarayı’nın içerdiği değerlerinin öğrenilmesinde ve tanıtılmasında katkılar
sağlayacak yerli ve yabancı bilim adamları ile uzmanların bildiri sunmalarını,
tartışmalarını ve önerilerde bulunmalarını öngören ulusal ve uluslar arası toplantılar
düzenlemek ve sergiler organize etmek.
3.3) Topkapı Sarayı ile içerdiği değerleri tanıtmaya, eğitim ve öğretime yararlı olabilecek
kitap, katalog, broşür, kartpostal, slayt, kaset ve disket, video bantları, hediyelik eşya ve
röprodüksiyon yaptırmak ve dağıtmak.
3.4) Tarihi eserler ve Müzecilik konularında, eski eserlerin bakım ve onarımını,
restorasyonunu sağlayabilecek, depreme karşı müzelerce alınması gereken tedbirler
konusunda uzman elemanlar yetiştirmek, eğitilmelerini ve gelişmelerini sağlayacak eğitim
kurumları, kurslar ve seminerler açmak, üniversiteler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
3.5) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve
saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, rekreasyon tesisleri kurmak.
3.6) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi
girişimlerde bulunmak.3.7) Sanat tarihi, tarih, kültür ve müzecilik ile tarihi eserlerin korunması amacıyla doğal
afetler konularında resmi ve diğer kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve
yardımlaşmalarda bulunmak ve yasların öngördüğü diğer konularda çalışmalar yapmak.
Çalışma Biçimi
MADDE 4- Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için,
4.1) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
4.2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
4.3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için
amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4.4) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik
araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
4.5) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve
yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder, her türlü bağış ile yardım alır ve verir;
koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
4.6) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işlemeler kurmak ve işletmek,
4.7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,
sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
4.8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için
yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
4.9) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
4.10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin
izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
4.11) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak
ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
4.12) amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak
projeler yürütmek,4.13) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
4.14) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
4.15) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı
gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
Derneğin Kurucuları
MADDE 5- Derneğin Kurucuları aşağıda gösterilmiştir:
5.1) ASLANAPA Oktay Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
5.2) ATAY Falih Rıfkı
Dünya Gazetesi Başyazarı
5.3) EMED Ahmed Şükrü
İstanbul Turing Kurumu Başkanı
5.4) GÖKYAY Orhan Şaik
İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü Öğretim Görevlisi
5.5) GÜRÇAY Hikmet
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
5.6) İNAN Mustafa Prof. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
5.7) İPŞİROĞLU M.Ş Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
5.8) İZET Hakkı
İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Öğretim Görevlisi
5.9) KAFESOĞLU İ. Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
5.10) MUTLU Asım
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi
5.11) ÖNDER Mehmed
Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşar Yardımcısı
5.12) ÖNGÖR Fahrettin
Emekli General
5.13) ÖRS Hayrullah
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü
5.14) ÖTÜGEN Adnan
Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı
5.15) POYRAT Vefa
İstanbul Valisi
5.16) TAŞKENT Kazım
Yapı ve Kredi Bankası İdare Meclisi Başkanı
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Kültürel alanda faaliyet gösterir.

II. BÖLÜM- Üyelik Hükümleri

 Üye Olma Hakkı
Madde 6- Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir
6.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Osmanlı kültürünü, eski
eserleri seven, her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı
gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
MADDE 7- Derneğin 3 tür üyeliği vardır.
7.1- Etkin Üye
Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile
haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü
göreve aday olmak ve oy kullanmayı yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına
katılmayı, ödenti ve katılım paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı
olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsü sürdürme ilkelerini
kapsar.
7.2- Onursal Üye
Ülkeye, topluma, eski eserlere ve müzelere dernek amaç ve çalışma koşullarına belirli ve
önemli ve büyük hizmetleri yada katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında
yarar görünenler, yönetim kurulunun önerisi ile Onursal üye seçilebilirler. Onursal üyelerin
katagorilendirilme ve statülendirilme kriterlerini yönetim kurulu belirler.
Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp kendilerinden giriş ve
yıllık ödenti alınmaz.
7.3- Fahri Üye
65 yaş üzeri her gerçek üye fahri üye olma hakkına sahiptir.
Fahri üye, aidatlardan muaftır, seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Yönetim kurulu
tarafından fahri üye olma hakkına sahip olduğu yazılı olarak bildirilir. 30 gün içinde aktif üye
olmak istediğini bildirmeyen 65 yaş üzeri üyeler, fahri üye kabul edilir.
Üyelik İşlemleri
Madde 8- Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük
hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik
Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
8.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri yada kuracağı bir Komite aracılığı ile aday hakkında
gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün
içinde adayın isteği ile kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisinin
tamımı ile Yıllık Ödentinin ilk taksidi alınır bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği
kazanılamaz.
8.4) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir
biçimde hiçbir yere itiraz edilemez.
8.5) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca
üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
8.6) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu
kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Ayrılma
Madde 9- Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda
Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış
sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin
oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter
ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve katılma payları alınır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
10.1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
10.2- Verilen görevden sürekli kaçınmak,
10.3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
10.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
10.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
10.6- İki Olağan/Olağanüstü Genel Kurula mazeretsiz katılmamak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak
iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz
Madde 11- Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında
gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten
çıkarma kararını gizli oy ve (2/3) çoğunluk oy ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15)gün
içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul
toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve
sorumlulukları devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda
Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları
ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III. BÖLÜM- Yönetim Hükümleri
Dernek Organları
Madde 12- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1- Genel Kurul,
12.2- Yönetim Kurulu,
12.3- Denetim Kurulu,
12.4- Danışma Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 13- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur.
13.1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
13.2- Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
13.3- Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır. Etkin üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile uygun görülen yerde
çalışmalarına başlar.
13.4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
13.5- Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu
üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Madde 14- Çağrı Usulü
14.1- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en
az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış
günden fazla olamaz.
14.2- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,
bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en
geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.
14.3- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 15. Genel Kurulun Oy kullanma Karar Alma Usul ve Şekilleri
15.1- Genel kurul, katılma hakkı bulunmayan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.

15.2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
15.3- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
15.4- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
15.5- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
15.6- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
15.7- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye
olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır.
15.9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin, seçimleri
gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.15.10- Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının
üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
15.11- Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
15.12- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,
tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğuyla alınabilir.
15.13- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı
ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler
yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından
ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Olağanüstü Genel kurul
MADDE16- Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin
zarar doğuracak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu
konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç
bir ay içinde toplantıya çağrılır.
16.1) Dernek Üye sayısının (1/5) inin belirtilmiş konu için yapacakları yazılı ve imzalı
başvuru,
16.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.
16.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği
karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere
göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde17- Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda
gösterilmiştir. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
17.1)- Dernek organlarının seçilmesi,
17.2)- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
17.3)- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,17.4)- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
17.5)- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
17.6)- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
17.7)- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
17.8)- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
17.9)- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması,
17.10)- Derneğin vakıf kurması,
17.11)- Derneğin fesih edilmesi,
17.12)- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
17.13)- Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları hakkı sebeplerle her zaman
görevden alabilir.
Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak
derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Madde 18- Yönetim Kurulunun Teşkili
Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda
gösterilmiştir.
18.1 Yönetim Kurulu, (7) yedi asıl ve (7) yedi yedek üye olarak (2) yıllık süre için Genel
Kurulca seçilir.
18.2 Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı,
boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı
düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
MADDE 19- Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.19.2) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
19.3) Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
19.4) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde 20. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek,
20.2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
20.3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
20.4- Genel kurulun verdiği yetki ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
20.5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
20.6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
20.7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço be gelir tablosu
ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula
sunmak,
20.8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
20.10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
20.11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili,
Madde 21.- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme
Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu
maksatla kurulacak Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler
aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Denetim kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek olarak (2) yıllık süre için Genel Kurulca
seçilir.21.2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde22- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
22.1) Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula
sunar.
22.2) Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Danışma Kurulu
MADDE 23- Danışma Kurulu, onursal üyeler ve dernek üyeleri arasından iki yıllık süre için
seçilmiş (6) altı danışmandan oluşur.
Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 24- Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
24.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünde yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak
programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak
24.2) Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde
çalışmalar yaparak dayanışmaya öngören öneri ve dileklerde bulunmak,
24.3) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında
görüşlerini bildirmek.
IV. BÖLÜM- Mali Hükümler
Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması
MADDE 25- Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur.
Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasında
ki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesinde ki aynı
süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.
Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri,
gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma
yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 26- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
26.1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 60 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır. Bu
miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
26.2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağı, vasiyet ve yardımlar.
26.3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
26.4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
26.5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
26.6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
26.7- Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri
Madde 27- Defter tutma esasları;
27.1 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
27.2 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen
haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutulabilir.
27.3 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
27.4 Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Dernekte Tutulacak Defterler
Madde 28. Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
28.1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
28.2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve
çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu
deftere işlenebilir.
28.3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
28.4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu
deftere işlenir.
28.5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve
düzenli olarak bu deftere işlenir.
28.6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri
alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu
deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
28.1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
tutulması durumunda da tutulur.
28.2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
yapılır.
Madde 29. Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene
kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan
defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan sonra gelen
son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Madde 30. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye
Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak
bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 31- Gelir ve gider belgeleri;
31.1 Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi”
ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
31.2 Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi
kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,
bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği
bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
31.3 Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz
mal veya hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni
Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
31.4- Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek
adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve
toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
31.5- Yetki Belgesi
Dernek adına tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim
kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’daörneği bulunan) “Yetki
Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu
başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki
belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler
birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir
suretini dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernek Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
31.6- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 32- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu
itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek
Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak,her takvim yılının ilk dört ayı
içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 33- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
33.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernek
Yönetmeliği EK- 3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu
başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul
toplantı tutanağı örneği,
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile
dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği
eklenir.
33.2 Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki
idare amirliğine bildirilir.
33.3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan
önce (Dernekler Yönetmeliği EK- 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım alma Bildirimi”
iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildiriminde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı
örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın
aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının
yerine getirilmesi zorunludur.
33.4 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-
23’de gösterilen)” Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde
dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.33.5 Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)
“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare
amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 34- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde mali ve hukuki denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Dernek üyelerinden (7) yedi etkin
üyenin yazılı başvurusu ile masrafları imzası olanlara ait olmak üzere hukuki ve mali
denetim yapma yetkisine sahiptir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 35- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
V- BÖLÜM- Genel Hükümler
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde36- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan
üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 273’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık
olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 37- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan
üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması
açık olarak yapılır.
37.1 Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin
genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten
itibaren başlanır.
37.2 Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde”
ibaresi kullanılır.
37.3 Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce
derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri,
harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına
çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı
olması durumunda alacaklar tahsis edilir. Alacakların tahsis edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere
devredilir.
37.4 Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Topkapı Sarayı Müzesi
Müdürlüğü’ne devredilir.
37.5 Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,
mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay
içinde tamamlanır.
37.6 Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye
tutanağının da eklenmesi zorunludur.
37.7 Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla on yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve
belgelerin saklama süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 38- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33- Bu Ana Tüzük değişikliği, 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul toplantısında kabul edilmiş olup en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten
başlamak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 34- Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.