TR  |  EN

ÜYELİK

İSTANBUL TOPKAPI SARAYINI SEVENLER DERNEĞİ ÜYELİK

    	
Üye Olma Hakkı
Madde 6- Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir
6.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Osmanlı kültürünü, eski
eserleri seven, her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı
gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
MADDE 7- Derneğin 3 tür üyeliği vardır.
7.1- Etkin Üye
Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile
haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü
göreve aday olmak ve oy kullanmayı yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına
katılmayı, ödenti ve katılım paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı
olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsü sürdürme ilkelerini
kapsar.
7.2- Onursal Üye
Ülkeye, topluma, eski eserlere ve müzelere dernek amaç ve çalışma koşullarına belirli ve
önemli ve büyük hizmetleri yada katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında
yarar görünenler, yönetim kurulunun önerisi ile Onursal üye seçilebilirler. Onursal üyelerin
katagorilendirilme ve statülendirilme kriterlerini yönetim kurulu belirler.
Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp kendilerinden giriş ve
yıllık ödenti alınmaz.
7.3- Fahri Üye
65 yaş üzeri her gerçek üye fahri üye olma hakkına sahiptir.
Fahri üye, aidatlardan muaftır, seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Yönetim kurulu
tarafından fahri üye olma hakkına sahip olduğu yazılı olarak bildirilir. 30 gün içinde aktif üye
olmak istediğini bildirmeyen 65 yaş üzeri üyeler, fahri üye kabul edilir.
Üyelik İşlemleri
Madde 8- Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük
hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik
Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
8.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri yada kuracağı bir Komite aracılığı ile aday hakkında
gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün
içinde adayın isteği ile kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisinin
tamımı ile Yıllık Ödentinin ilk taksidi alınır bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği
kazanılamaz.
8.4) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir
biçimde hiçbir yere itiraz edilemez.
8.5) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca
üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
8.6) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu
kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Ayrılma
Madde 9- Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda
Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış
sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin
oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter
ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve katılma payları alınır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
10.1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
10.2- Verilen görevden sürekli kaçınmak,
10.3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
10.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
10.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
10.6- İki Olağan/Olağanüstü Genel Kurula mazeretsiz katılmamak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak
iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz
Madde 11- Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında
gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten
çıkarma kararını gizli oy ve (2/3) çoğunluk oy ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15)gün
içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul
toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve
sorumlulukları devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda
Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları
ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.